Srebrenica: 25 godina kasnije

Srebrenica: 25 godina kasnije

For free

Te tendencije čak četvrt stoljeća nakon rata sprečavaju istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini – a time i na cijelom Balkanu. Ni 25 godina nakon završetka rata još ne
postoji stabilan mir – ne može ni postojati sve dok se počinjeni akti ne nazovu pravim
imenom, a počinioci se ne označe kao ubice i zločinci.

Koliko su tendencije za relativizacijom i poricanjem već dalekosežne dokazala je
odluka Nobelovog odbora da se Nobelova nagrada za književnost 2019. godine
dodijeli Austrijancu Peteru Handkeu, apologeti mašinerije poricanja, koji sumnja
u izjave onih preživjelih koji su u julu 1995. godine u nekim slučajevima izgubili
sve muške članove porodice. Akterima sumnjivih nazora Handke daje prominentan
glas. Dodjeljujući nagradu njemu, Nobelov odbor nesumnjivo je relativizaciju
ideologija istrebljenja u kontekstu ratova na Balkanu podigao na međunarodni nivo.

Product details
Date of Publication
December 2020
Publisher
Heinrich Boell Foundation Sarajevo Office
Number of Pages
154
Licence
Language of publication
BHS
ISBN / DOI
978-9958-577-24-6
Table of contents

S A D R Ž A J
1 3
U V O D : M a r i o n K r a s k e
“ S j e ć a t i s e ! N e p o r i c a t i ! “
2 5
I N T E R V J U : C h r i s t i a n S c h w a r z - S c h i l l i n g
“ S v j e d o č e n j e o n a š e m n e u s p j e h u “
5 3
I N T E R V J U : E m i r S u l j a g i ć
“ G r a v i t a c i o n i c e n t a r n a š i h s j e ć a n j a “
7 3
I N T E R V J U : Š e j l a K a m e r i ć
“ U m j e t n o s t k a o k o r e k t i v d r u š t v a “
1 1 1
I N T E R V J U : H a r i z H a l i l o v i ć
“ P o t o m c i ž r t a v a g e n o c i d a ć e i s v o j i m g e n i m a
s v j e d o č i t i o g e n o c i d u “
1 4 1
I N T E R V J U : H a j r a Ć a t i ć
“ P i s a t i . S n i m a t i . P r i č a t i . “

Tags