Ženski pokret u BiH - 8. mart
disertacija

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini

Artikulacija jedne kontrakulture
For free

Autorica nas podsjeća na svojevrsnu „prirodnost“ nametanja ženskog pitanja i redefiniranja „klasične uloge“ žena upravo u kontekstu civilnog društva, kao slobodn/ije/og od sfere političkog. Međutim, važnost djelovanja ženskog pokreta kao aktera civilnog društva ogleda se upravo u njegovoj mogućnosti uticaja na političku sferu i rekonceptualiziranje političkog.
U ovom konteksu i kroz ovu prizmu autorica posmatra i historijske pravce razvoja, ali i aktuelno stanje ženskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Prateći ga od austrougarskog doba (kada se, kako primjećuje autorica, zapravo tek i javlja ženski pokret u BiH) do danas, Zlatiborka Popov Momčinović „vodi“ nas ne samo kroz formalne događaje i procese koji su ovaj pokret oblikovali, već i objašnjava suštinska pitanja rodne ravnopravnosti i emancipacije
kojima se ženski pokret u BiH u različitim svojim fazama i etapama bavio. Posebno je značajna njena interpetacija različitih strategija re/prezentacije žena i ženskog pokreta u različitim etapama i oblicima društvenog i/ili političkog sistema, koja ukazuje na činjenicu da je pitanje roda i rodne prezentacije u društvu često manipulativna kategorija.
Najznačajniji dio ovog rukopisa svakako je empirijsko istraživanje autorice, koja je dubinskim intervjuima sa aktivistkinjama iz Bosne i Hercegovine pokušala doći do odgovora na pitanje: da li uopće postoji ženski pokret u BiH danas. Upravo njihovi različiti odgovori, ponekad i izrazito polarizirani, ukazuju na potrebu intenzivnije i snažnije debate o ulozi žena u bh. društvu, o njihovom aktivizmu i angažmanu ne samo u civilnom društvu (u kojem su one, nesumnjivo, izrazito prisutne i angažirane), nego i (možda još i važnije) u politici. Ova će knjiga, nesumnjivo, potaknuti te debate i doprinijeti njihovoj kvaliteti svojom, na jasnim i značajnim argumentima zasnovanom, interpretacijom.
Kako autorica potcrtava od samog početka knjige, zadatak civilnog društva i njegovih aktera/akterki je da po suštini mijenja(ju) političku sferu, a uloga žena u tom procesu nedvojbeno je značajna i u/za Bosni i Hercegovini. Knjiga Zlatiborke Popov Momčinović
„Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“ stoga, na sebi svojstven i specifičan način, pledira za snažnijim angažmanom žena i u bh. društvu i politici.
Ovaj rukopis dobar je primjer sretnog spoja preglednog teorijskog rada i izuzetnog istraživačkog napora autorice. Tekst je dobro strukturiran, pregledno i jasno napisan, čitatelju nudi pregled relevantne literature (u definiranju pojmova kojima se nadalje operira),
historijski pregled razvoja ženskog pokreta u BiH, kao i pregled promišljanja znanstvenica koje se bave ovim područjem o stanju i perspektivama ženskog pokreta u BiH.

Rukopis Zlatiborke Popov Momčinović je znanstveno djelo namijenjeno prije svega akademskoj zajednici, teoretičarima gender studija i sociologije, te studentima tih i srodnih oblasti. Publika ovog rukopisa kao buduće knjige neće biti ograničena samo na Bosnu i Hercegovinu, već i na cijelu regiju, koja, zapravo, prvi put na jednom mjestu dobiva cjelovitu sliku o ženskom pokretu u Bosni i Hercegovini, ali i relevantnu teorijski zasnovanu i  empirijskim istraživanjem osnaženu interpretaciju njegove uloge.
Shodno navedenim zaključcima, svesrdno preporučujem objavljivanje ovog rukopisa kao knjige, a izdavaču čestitam na prepoznavanju važnosti ovog djela za objavljivanje.
(Recenzija prof. dr. sc. Lejla Turčilo)

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Sarajevski otvoreni centar, Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Fondacija CURE
Number of Pages
256
Licence
All rights reserved.
Language of publication
bhs
ISBN / DOI
ISBN 978-9958-536-14-4 (Sarajevski otvoreni centar) ISBN 978-9958-1981-6-8 (Centar za empirijska istraživanja religije u BiH) ISBN 978-9958-0988-1-9 (Fondacija CURE)
Table of contents

RECENZIJE 7
LEJLA TURČILO 7
Empirijski poziv na snažniji angažman žena u bh. društvu i politici
AMILA ŽDRALOVIĆ 10
Feministički ili ženski pokret: pregled historijata
i tendencija u oblicima djelovanja žena i za žene u BiH
UVOD    17                                                                    
1. ŽENSKI POKRET KAO DRUŠTVENI POKRET 23
1.1. Začeci ženskog pokreta 23
1.2. Drugo buđenje 28
1.3. Novi ženski pokret 34
1.4. Razumijevanja društvenog pokreta 37
1.5. Značaj otpora unutar otpora 48
2. (PRED)JUGOSLOVENSKI KONTEKSTI 57
S AKCENTOM NA BIH
2.1. Period austrougarske uprave: isključenja koja se susreću 57
2.2. Kraljevina Jugoslavija: feminizmi koji se prepliću 67
2.3. Rod i socijalistička (real)utopija 75
2.4. Drug-ca žena: i aktivistkinja i naučnica? 85
3. ŽENSKI POKRET U BIH U RATNOM I 97
POSTDEJTONSKOM PERIODU
3.1. Žene i uspon etnonacionalizma 97
3.2. Marginalizacija žena – silovanje kao čin i kao metafora 103
3.3. Profilacija bh. ženskog pokreta 112
3.4. Dometi i ograničenja ženskog pokreta 116
3.5. Kontroverze van dometa: ženski pokret u 169
postdejtonskom bh. kontekstu
4. UMJESTO ZAKLJUČKA: BH. ŽENSKI POKRET 175
U GLOKALNOJ PERSPEKTIVI
METODOLOGIJA STUDIJE 185
ODABRANE ŽENSKE GRUPE U BiH 191
SUMMARY 205
The Women’s Movement in Bosnia and Herzegovina
- in the words of a counterculture –
LITERATURA 219
RJEČNIK KLJUČNIH POJMOVA 233
O AUTORICI 251