Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

04 april 2019
hbs
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: mart 2019.
Broj stranica: 33
Licenca: CC-BY-SA 2.0
Jezik publikacije: BHS

Zrak u Kantonu Sarajevo je već duži niz godina veoma zagađen. Uzroci takvog stanja su mnogobrojni, a najvidljiviji su u katastru emisija zagađujućih materija gdje se vidi trend rasta emisija, naročito čvrstih čestica, u mnogim dijelovima Kantona. Postojeći podaci o mjerenju kvaliteta zraka se nedovoljno koriste. Njihova primarna svrha treba da bude kalibriranje disperzionog modela i praćenje kvaliteta zraka u realnom i integrisanom vremenu. Jedino se korištenjem adekvatnog disperzionog modela koji je kalibriran pomoću mjerenja, mogu pratiti i verificirati efekti mjera na smanjenju zagađenosti zraka, kako u periodima prekomjerne zagađenosti tako i dugoročno (višegodišnji trend). Korištenje jednog ovakvog modela je neophodno kod planiranja svih novih izvora emisije, pri čemu model služi kao alat koji će reći pod kojim uslovima se nešto može graditi, a ne da li će se graditi ili ne.