Gender perspektiva u nastavi: mogućnosti i poticaji

Product details
Date of Publication
2004
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, KulturKontakt Austria
Number of Pages
145
Licence
All rights reserved.
Table of contents
5 Sadržaj
7 Predgovor
9 O intencijama ove knjige
13 I. Prvi uvidi
14  Angelika Paseka:
Kako postajemo žene i muškarci - perspektiva
31 II. Osvješćivanje
32  Angelika Paseka:
Rodni stereotipi i njihova (re)produkcija
46 Đurđa Knežević:
Rodni stereotipi i njihov utjecaj u svakodnevnici na
primjeru medija
52 III Učiti svjesno gledati
52 Angelika Paseka:
Udžbenici kao instrumenti “tajnog nastavnog plana”
škole
60 Svenka Savić:
Jezik i rod: politički korektan govor s fokusom
na seksizam u udžbenicima osnovne i srednje škole
68 Jana Baćević:
Rodni stereotipi i politika obrazovanja: primer
srpsko-pravoslavnih verskih udžbenika
81 Angelika Paseka: Udžbenici u Bosni i Hercegovini: kritička analiza
101 IV. Iz prakse za praksu
102 Angelika Paseka:
Razmi{ljanja o nastavnom i odgojnom radu sa
rodno-kritičkog gledišta
107 Angelika Paseka:
Atelje metoda
126 Angelika Paseka:
Projekti učesnika/učesnica: pokušaj objedinjavanja
138 Angelika Paseka:
Glosar pojmova
141 Biografije referentica
142 O Fondacija Heinrich Böll i KulturKontakt Austria
Tags