Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

10 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Datum objavljivanja: Avgust 2013
Broj stranica: 60

Sardžaj:

Zlatiborka Popov-Momčinović
PREDGOVOR
SAŽETAK
Amar Numanović i Sanela Muharemović
1. UVOD
1.1. Kontekst
1.2. Cilj istraživanja
2. METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR
2.1. Uzorak istraživanja
2.2. Instrumentarij
2.3. Postupak
2.4. Etički aspekti
3. REZULTATI
3.1. LGBT osobe – nevidljiva kategorija u zakonu
3.2. LGBT osoba nema na sudu
3.2.1. Primarne prepreke
3.2.2. Sekundarne prepreke
3.2.3. Tercijarne prepreke
3.3. Šta se može uraditi?
4. ZAKLJUČAK
5. PREPORUKE
Zlatiborka Popov-Momčinović
6. OGRANIČENJA STUDIJE
7. IZVORI
APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
O AUTORU_ICAMA

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar