Naša misija

Heinrich Böll Stiftung  smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokracije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata.  Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku.  Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter.

Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelanja.

1. Mi smo agencija za zelene ideje

 • Podstičemo na  demokratske reforme i socijalne inovacije
 • Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou
 • Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja  
 • Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima
 • Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva
 • Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu
 • Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije.

2. Mi smo međunarodna politička mreža

 • Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima
 • Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta
 • Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti
 • Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija.

3. Mi se angažiramo širom sveta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava

 • Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte, koji se zalažu za ekologiju, ljudska prava, demokratiju i samoopredeljenje
 • Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju
 • Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima
 • Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture
 • Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman
 • Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima.

NAŠA KULTURA

Angažman, stručna i ljudska kompetencija, kreativnost i fleksibilnost odlikuju naše suradnike i suradnice u zemlji i inostranstvu. Visoko su kvalificirani, timski orijentirani i sa natprosječnom motivacijom čine bogatstvo Fondacije.

Fondaciju obilježavaju jednake šanse, uzajamno uvažavanje između žena i muškaraca različitih doba, svjetonazora, etničkog porijekla i seksualne orijentacije.

Interkulturalna kompetencija i odnos sa raznolikošću jesu dio naše poslovne kulture.

Osnov naših poslovnih odnosa čine međusobno poštovanje i saradnja uz puno povjerenje naših partnera.

Nama je stalo do toga da stalno provjeravamo i poboljšavamo naš rad i u tom smislu se izlažemo internom i eksternom vrednovanju.

Njegujemo produktivnu saradnju između savezne i pokrajinske fondacije.

Pouzdan smo partner u volonterskom angažovanju i u saradnji s trećim licima.

Kao politička Fondacija djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost i prema Savezu 90/Zeleni. Našu neovisnost čuvamo prilikom izbora naših rukovodećih kadrova, kao i prilikom izbora naših tijela.

Fondacija

Fondacija Heinrich Böll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo).

Ured u Sarajevu je danas nadležan za Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju gdje sa timom od devet saradnica i saradnika uspješno nastavlja svoj rad.

više