C:\Users\ba-program3\Downloads\Smjernice za investiranje u solarnu energiju_individualni i grupni prosumeri
smjernice

Smjernice za investiranje u solarnu energiju

Individualni i grupni prosumeri
For free
Product details
Date of Publication
2023
Number of Pages
74
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

SADRŽAJ
Sažetak ............................................................................................................................ 5

1. Uvod ............................................................................................................................ 6
1.1 Pozadina i svrha smjernica ................................................................................ 6
1.2 Opći pregled solarnih tehnologija .....................................................................10
1.2.1 Načini iskorištenja sunčeve energije ........................................................... 10
1.2.2 Solarni fotonaponski sistem ........................................................................... 11
1.2.3 Komponente fotonaponskog sistema ........................................................... 11
1.2.4 Ekonomska isplativost ugradnje fotonaponske elektrane ..................... 15
1.3 Potencijal za investiranje u solarnu energiju u BiH ................................... 19
1.4 Prednosti i izazovi investicija u solarnu energiju ....................................... 22

2. Zakonodavni i regulatorni okvir ........................................................................ 25
2.1 Pregled propisa koji regulišu ulaganje u solarnu energiju ....................... 25
2.2 Pregled regulatornog okvira za ulaganje u solarnu energiju ................... 27

3. Shema potrebnih dozvola za izgradnju solarne elektrane .......................... 28
3.1 Shema potrebnih dozvola u FBiH ..................................................................... 28
3.2 Shema potrebnih dozvola za RS ........................................................................ 39

4. Koraci za izgradnju solarne elektrane na krovu ............................................ 47
4.1. Za pojedince (jedan vlasnik objekta) .............................................................. 47
4.2. Za grupu pojedinaca (više etažnih vlasnika ili ZOE) .................................. 49
4.3. Preporuke za tehno-ekonomsku analizu ....................................................... 49

5. Partneri za implementaciju .................................................................................. 53
5.1. Stručnjaci za projektiranje i implementaciju ............................................... 53
5.2. Dobavljači opreme, izvođači radova, stručnjaci za održavanje i podršku ... 56
5.3. Finansijski partneri ............................................................................................. 59
5.4. Mapa solarnih partnera ..................................................................................... 60

6. Zaključak ................................................................................................................... 62

7. Popis literature ........................................................................................................ 64

8. Aneksi ........................................................................................................................ 66