Zamisljanje žene_publikacija
zbornik radova

ZAMIŠLJANJE ŽENE: O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti BiH

For free

Iskrenosti radi, prema mladim generacijama kojima je najvećim dijelom upućen ovaj sadržaj, treba napomenuti da su uporedo s nastajanjem ovog zbornika tekle životne prakse njegovih autorica duboko determinirane patrijarhalnom matricom kojoj se u teoriji nastojimo oduprijeti.
I naša desubjektivizacija čini se kao mučni proces dugog trajanja.

Product details
Date of Publication
Decembar 2022
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Sarajevo
Number of Pages
355
Licence
Language of publication
BHS/Engleski
Table of contents

SADRŽAJ
Uvodna riječ                                                                                                                         9

DŽENAN DAUTOVIĆ
Sudbine velom zaborava skrivene: žene bosanskog srednjovjekovlja u izvorima, historiografiji i populistici                                                                                                                          17

ELMA KORIĆ
Žena u javnom prostoru Bosanskog ejaleta                                                                63

SONJA M. DUJMOVIĆ
Nacionalizam kao put ženskoj emancipaciji? Vidljivost i uloga žene u Bosni i Hercegovini u austrougarskom periodu prema Bosanskoj vili                                                                                                       93

AIDA LIČINA-RAMIĆ
Nova ženska organizacija – Savez ženskih društava BiH (1953–1961)               163   

AJLA DEMIRAGIĆ
Od ustupaka muške uljudnosti do književnopovijesne obliteracije ženskinja bošnjačke književnosti prema
rizomatskim stukturama književne (pri)povijesti “odozdo’’                                221  

SABINA VELADŽIĆ
Diskurzivna prezentacija žene u bošnjačkim
štampanim medijima 1989–1992.                                                                              253

MELISA FORIĆ PLASTO
Žene na marginama savremenih udžbenika historije u BiH                              303

BIOGRAFIJE                                                                                                                   337

AMILA KASUMOVIĆ
Recenzija Zbornika radova Zamišljanje žene. O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine                                                                                                                 341

IVANA PANTELIĆ
Recenzija Zbornika radova Zamišljanje žene. O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine                                                                                                                 351