Opšti trening II

U okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, održana je prva obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta za 19 policajaca_ki u zajednici Kantona Sarajevo. Obuka je održana 23. i 24. septembra 2013. u Konjicu, u hotelu Garden City.

Ova dvodnevna obuka je organizovana s ciljem senzibilizacije policijskih službenika_ca za probleme LGBT osoba i podizanje svijesti o potrebi pune implementacije nacionalnih i međunarodnih pravnih obaveza Bosne i Hercegovine, te nužnosti usvajanja neselektivnog pristupa u zaštiti ljudskih prava svih osoba, pa tako i lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH.

Obuka je bila fokusirana na predavanja i praktične vježbe o terminologiji vezanoj za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, rad na razbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBT osobama, prezentacije usmjerene na bolje upoznavanje sa karakteristikama zločina iz mržnje i na konkretna krivična djela iz BiH i regiona motivisana predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Tokom ove obuke učesnici_ce su također bili_e upoznati_e sa smjernicama u postupanju sa žrtvama takvih zločina, te su mogli_e prakticirati stečeno znanje kroz praktične role play vježbe i rad u grupama. S druge strane, interaktivnost treninga se ogleda i u činjenici da su i učesnici_ce podijelili_e svoja iskustva i prepreke s kojima se oni_e suočavaju u radu sa LGBT osobama, te su istakli značaj položaja tužilaštva u kvalificiranju počinjenih krivičnih djela.