Istraživanje javnog mnijenja

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, provodi projekat pod nazivom Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska unija. Jedna od centralnih aktivnosti u sklopu ovog projekta jeste kvantitativno istraživanje širom BiH na reprezentativnom uzorku. Iz tog razloga je u junu 2013, face to face (omnibus) metodom provedeno istraživanje javnog mnijenja na uzorku od 1010 ispitanika/ca. Kako bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju/transfobiju te diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH, sveukupno 18 pitanja ovog istraživanja bilo je fokusirano na spoznaje o nivou javne svijesti prema razumijevanju LGBT pitanja, nivou postojeće homofobije/transfobije i njihovim uzrocima. Publikacija pod nazivom "Ko smo mi da sudimo drugima?" Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini nastala je kao proizvod spomenutog istraživanja.

Saopštenje za javnost