Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku
29 avgust 2014 Autor/ica teksta Aida Spahić, Amila Ždralović, Arijana Aganović, Bojana Đokanović, Elmaja Bavčić, Emina Žuna, Fabio Giomi, Ivana Dračo, Zlatan Delić, Zlatiborka Popov-Momčinović
Sarajevski otvoreni centar (SOC), Fondacija CURE
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2014
Broj stranica: 294
Jezik publikacije: b/h/s

Sardžaj:

Predgovor 8
Dvije zaboravljene vladarice 12
UVOD – Period austrougarske uprave 16
I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha 39
II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva
bosanskohercegovačkih žena 72
III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane
emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije 104
IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini 177
V DIO: Granice milenija, sadašnjost 226
UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u
Bosni i Hercegovini 267
Crtica o Rozi 273
Crtica o usisivaču 274
Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici 276
Literatura 279