Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije - proriteti energetske strategije u BiH

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije - proriteti energetske strategije u BiH

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
13 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2007
Broj stranica: 96

Sardžaj:

MIRELA GRÜNTHER – \E^EVI]
Umjesto uvoda...................................................................... 5
Panel I: Strategija razvoja energetskog sektora BiH
HILMO [EHOVI]
Energetski sektor BiH – Stanje, prepreke, mogu}nosti.................. 7
BO[KO KENJI]
Strategija energetike Bosne i Hercegovine.................................. 17
\OR\E STEFANOVI]
EU direktive u oblasti za{tite okoli{a koje mogu uticati
na razvoj energetskog sektora u BiH............................................. 23
MEHMED CERO
Okoli{ i energetika, legislativa i institucije u BiH ................................ 27
Diskusija
MIODRAG DAKI].................................................................. 31
BO[KO KENJI].................................................................... 31
MIROSLAV FRANJKOVI]....................................................... 31
ALEKSANDAR KNE@EVI]...................................................... 31
MEHMED CERO................................................................... 33
MIROSLAV FRANJKOVI]....................................................... 33
RIJAD TIKVE[A.................................................................... 35
HILMO [EHOVI].................................................................. 35
MIROSLAV FRANJKOVI]....................................................... 37
HILMO [EHOVI].................................................................. 37
BO[KO KENJI].................................................................... 37
MIODRAG DAKI].................................................................. 38
BO[KO KENJI].................................................................... 39
AMIR NOVALIJA................................................................... 40
SEMRAFEJZIBEGOVI]......................................................... 41
DRAGO \URKOVI]............................................................... 41
ALMIR IMAMOVI]................................................................. 42
Zavr{ne rije~i
MEHMED CERO................................................................... 45
\OR\E STEFANOVI]............................................................ 45
BO[KO KENJI].................................................................... 46
HILMO [EHOVI].................................................................. 47
3
knjiga_aaaaaaaaaaaaaaaa.qxd 30.3.2007 19:47 Page 3

 

 
Panel II: obnovljivi izvori i energetska efikasnost
ALEKSANDAR KNE@EVI]
Racionalizacija potro{nje energije – imperativ u BiH........................ 51
PETAR M. GVERO
Potencijali Bosne i Hercegovine za kori{tenje alternativnih
izvora energije - biomasa............................................................... 55
BRANKA JELAVI]
Obnovljivi izvori energije i energetska
efikasnost u Hrvatskoj................................................................. 61
MARTIN TAIS
Ratifikacija Kyoto protokola – u donosu na razvoj
energetskog sektora i EU integracije.......................................... 69
AZRUDIN HUSIKA
Potreba osnivanja CDM biroa u BiH........................................... 73
Diskusija
AMIR NOVALIJA................................................................... 77
OMER PA[ALI].................................................................... 77
MARTIN TAIS....................................................................... 78
PETAR GVERO..................................................................... 78
D@EMILAAGI]..................................................................... 79
MIROSLAV LJEVAK............................................................... 80
AZRA JAGANJAC.................................................................. 80
AMIR VERI[^I].................................................................... 81
OMER HUJDUR.................................................................... 81
MIODRAG DAKI].................................................................. 82
ALEKSANDAR KNE@EVI]...................................................... 83
HILMO [EHOVI].................................................................. 84
MARTIN TAIS....................................................................... 85
Zavr{ne rije~i
AZRUDIN HUSIKA................................................................. 87
MARTIN TAIS....................................................................... 88
BRANKA JELAVI]................................................................. 89
PETAR GVERO..................................................................... 90
ALEKSANDAR KNE@EVI]...................................................... 91
MARTIN TAIS....................................................................... 92
Zaklju~ci konferencije
........................................................... 93

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar