Pravda i etnonacionalizam

Pravda i etnonacionalizam

Pravda i etnonacionalizam
10 decembar 2013 Autor/ica teksta Asim Mujkić
Fondacija Heinrich Böll, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2010
Broj stranica: 221

Sardžaj:

SADRŽAJ
... nulta strana...
1. UVODNA RIJEČ: O ETNONACIONALISTIČKIM
PERSPEKTIVAMA POSTDEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE? 5
2. K SAMOJ KONCEPCIJI ETNIČKE MOBILIZACIJE 9
3. KRATKA HISTORIJA ETNIČKE MOBILIZACIJE - “Хождение в народ” 18
4. PARADOKSI NACIOTVORSTVA U BIH I NJEGOVA PROIZVODNJA 35
5. BOSNA I HERCEGOVINA KAO NEUSPJEŠNA
KONSOCIJACIJA 62
6. BOSNA I HERCEGOVINA KAO ETNO-TERITORIJALNA FEDERACIJA 83
7. NEVOLJE S NACIONALNIM IDENTITETOM
BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KONSTITUTIVNIH
NARODA – BOŠNJAČKI PRIMJER 99
7.1. Izazovi (de)konstitucije bošnjačkog političkog identiteta 99
7.1.1. Kripto-građanska opcija 100
7.1.2. Lijeve perspektive’ i nedostatak nacionalnog referenta 108
7.2. Bošnjački sabor i posljednje naciotvorno iskušenje 122
7.3. Građanski nacionalizam, supstancijalističko građanstvo
i pokušaji artikulacije bošnjačke etnopolitike 137
7.4. Ne teritorij već demokratske institucije 142
7.5. Izlazak iz palanke? 145
8. U ETNIČKOM KAVEZU: “ZATVORENIKOVA DILEMA”
I NJENE IMPLIKACIJE U ETNOPOLITICI BOSNE I HERCEGOVINE 148
9. PRAVDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 161
9.1. BiH – država ispražnjena od sadržaja – Fenomenologija etnonacionalizma 161
9.2. Apstraktni građani vs. apstraktnih naroda 170
9.3. Pravda i problem legitimacije 183
9.4. Umjesto zaključka – o načelu državnog razloga 190
10. TEST PRAVIČNOSTI: LIBERALNA DEMOKRATIJA
VS. ETNOKRATIJA – SLUČAJ BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE 195
Literatura 211
Napomena 218

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar