Politička elita u Bosni i Hercegovini i Evropska unija: Odnos vrijednosti

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Place of publication
Sarajevo, BiH
Date of Publication
2009
Number of Pages
232
Licence
All rights reserved.
Table of contents
Sadržaj
 
Nerzuk Ćurak, Predgovor                             7
 
Nerzuk Ćurak, Sead Turčalo, Uvodne napomene   11

Eldar Sarajlić, Politička elita u teorijskoj perspektivi   17

Eldar Sarajlić , Sead Turčalo, Politika simuliranog konsenzusa:
Evropska unija, politička elita i dekonstruiranje Bosne i Hercegovine    55

Đorđe Čekrlija, Rezultati ispitivanja pripadnika političkih elita     73
 

OKRUGLI STO
VRIJEDNOSNI ODNOS POLITIČKIH ELITA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREMA BOSNI I HERCEGOVINI I EVROPSKOJ UNIJI
Eldar Sarajlić, Kako govoriti o političkoj eliti?
Izazovi i perspektive odgovornog diskursa
o političkom upravljanju u Bosni i Hercegovini      119

 

Esad Bajtal, Psihosocijalni kontekst političkih elita u BiH    127

 

Svjetlana Nedimović, Politička filozofija političkih elita
u Bosni i Hercegovini: eksperiment iz prirodnog stanja      141

 

Asim Mujkić, Polazišta institucionalnog dizajna u Bosni i Hercegovini
i političke elite – komparativna analiza Brčko distrikt BiH
i ostatak BiH / dodir demijurga          153

 

Tarik Haverić, Naknadna razmišljanja
o putu Bosne i Hercegovine ka evropskoj uniji     169

 

Zoran Tomić, Ivica Granić, Politički programi i stavovi
ključnih bosanskohercegovačkih stranaka
u pogledu europskih integracija              175

 

Dino Abazović, O višestrukim nerazumijevanjima
ovdje i tamo – religija i politika       183

 

Fahira Fejzić-Čengić, Patrijarhalne vrijednosti političkih elita
u Bosni i Hercegovini i njihov utjecaj na formiranje vrijednosnih
stavova prema Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji           189

 

Diskusija                  205

 

O autorima publikacije          229