Azrudin Husika

Azrudin Husika je završio Mašinski fakultet Sarajevo, smjer energetika 2004. godine. Proglašen je najboljim studentom u generaciji. Po završetku studija zapošljava se na Mašinskom fakultetu Sarajevo kao asistent na predmetima Osnove energetike i Zaštita okoline. Zvanje doktora nauka iz naučne oblasti održiva energija stekao je 2012. U okviru rada na doktorskoj tezi, boravio je jedan semestar na Institutu za energijske tehnologije u Norveškoj. U zvanju docenta, angažovan je na predmetima Osnove energetike, Obnovljivi izvori energije, Tehnologije obnovljivih izvora energije, Upravljanje kvalitetom zraka i Ekonomika energetskih i procesnih sistema. Pored nastave, aktivno je uključen u međunarodne projekte koje implementira Mašinski fakultet Sarajevo. Specijalizaciju iz oblasti međunarodnih finansijskih mehanizama za smanjenje emisije stakleničkih gasova, završio je u Japanu.