COMING OUT!

Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba

Na hiljade LGBT osoba (lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba) u BiH je diskrimirano, stigmatizirano i žrtve su nasilja zbog svoje seksualne orijentacije ili spolnog identiteta. Oni ne mogu uživati u svojim univerzalnim ljudskim pravima, posebno kada je riječ o pravu na rad, pravu na slobodu govora i okupljanje. Evropski sistem ljudskih prava pruža pravnu zaštitu ovoj populaciji (na primjer, Evropski sud za ljudska prava), ali kada je riječ o provođenju zakonskih mjera država na lokalnom nivou, LGBT osobe uopšte nisu zaštićene.  Stoga je neophodno da se ovakvo stanje promijeni i da se poduzmu političke i zakonske mjere s ciljem borbe protiv transfobije i homofobije.

Iz ovog razloga, Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, započela je provedbu projekta koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.

Glavni cilj projekta je zagovaranje i zaštita prava jedne od najdiskriminisanih i nevidljivih grupa u bh. društvu – LGBT osoba. Jedan od ciljeva projekta je spoznaja uzroka homofobije, njezino smanjivanje i u konačnici razbijanje.

Poseban fokus će biti usmjeren na senzibilizaciju državnih službenika/ca koji rade u sektoru unutrašnjih poslova, u pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, ali i drugih ciljnih skupina kao što su novinari/ke i predstavnici/e organizacija civilnog društva.

U sklopu projekta biće organizovane aktivnosti kao što su obuke, okrugli stolovi, zagovaračke i medijske kampanje u svrhu povećanja vidljivosti LGBT pitanja. Centralni dio projekta predstavljaju i različita istraživanja i prva regionalna konferencija o LGBT pravima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat će se provoditi u toku 2013. i 2014. godine.

Više o aktivnostima održanim u sklopu ovog projekta možete pratiti na ovoj stranici.

Pregled aktivnosti u okviru projekta

Sadržaj ove web stranice je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj  je isključiva odgovornost Fondacije Heinrich Böll i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije