Građanska energija u BiH

Građanska energija u BiH

analiza i zapažanja o pravnom okviru u BiH
For free

Energetska tranzicija, zelena tranzicija, pa čak i zelena revolucija...termini su koji se
sve više koriste da bi označili promjene koje su već uveliko zacrtane u novim modelima funkcionisanja energetskog sistema.
Decentralizovani sistemi za proizvodnju energije i nove tehnologije za njihovo
korišćenje nude građanima nove mogućnosti aktivnog uključivanja u novu energetsku stvarnost. Ovakvi modeli imaju potencijal za rast korišćenja lokalnih izvora energije, veću sigurnost i stabilnost snabdijevanja, diverzifikaciju eneregtskih izvora, održivost energetske proizvodnje, smanjenje gubitaka u prenosu i distribuciji energije i kreiranje novi radnih mjesta i razvoja ekonomije.
Evropska unija se svojim novim direktivama o obnovljivim izvorima energije i unutrašnjem tržištu električne energije opredijelila za razvoj građanske energije, odnosno razvoj novih proizvođača energije: kupaca- proizvođača, zajednica OIE i energetskih zajednica građana.
Ministarski savjet Energetske zajednice je u novembru 2021. godine dopunio ankes
Ugovora o osnivanju Energetske zajednice inkorporirajući u njega i nove direktive o
obnovljivim izvorima energije i unutrašnjem tržištu električne energije, a Bosna i Hercegovina je svojim članstvom u Energetskoj zajednici preuzela obavezu
transpozicije i implementacije važećeg energetskog acquis-a.
Sa aspekta ocjene napretka u implementaciji, Godišnji izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice, od 1. novembra 2021. godine, pokazuje da je BiH ostvarila učinak od 48% u implementaciji u sektoru obnovljive energije, što je ocijenjeno kao umjeren napredak.  Za očekivati je da će godišnji izvještaj iz 2022. godine biti bolji, jer će morati uobziriti novousvojeni pravni okvir u BiH koji je usklađivan sa novim direktivama u sektoru OIE i električne energije.

Product details
Date of Publication
Novembar, 2022.
Publisher
Fondacije Heinrich Boell, Ureda u Sarajevu i RESET – Centar za održivu energetsku tranziciju
Number of Pages
60
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

Referentni dokument/i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Skraćenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. UVOD .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 5
2. GRAĐANSKA ENERGIJA – ANALIZA .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 7
2.1 Građanska energija – koncept i instituti . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1 Direktiva 2018/2001 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8
2.1.2 Direktiva 2019/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.3 Republika Srpska .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12
2.1.4 Federacija BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14
2.1.5 Brčko distrikt BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 17
2.2 Građanska energija – postupci, prava, dužnosti . . . . . . . . . . . 20
2.2.1 Direktiva 2018/2001 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20
2.2.2 Republika Srpska .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22
2.2.3 Federacija BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 26
2.2.4 Brčko Distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Građanska energija – podsticajne mjere . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.1 Direktiva 2018/2001 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35
2.3.2 Republika Srpska .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 36
2.3.3 Federacija BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 41
2.3.4 Brčko distrikt BiH .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 44
3. ZAKLJUČAK I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . 47
Prilog - Podzakonski akti za provođenje zakona o OIE u BiH .   .   .   .   .   .   .   . 49