Nasilje i zakon - Nasilje u porodici na području Kantona Sarajevo u svjetlu novog krivično zakona sa posebnim osvrtom na ulogu policije u rasvjetljavanju krivičnih djela nasilja u porodici

Product details
Date of Publication
2005
Publisher
Fondacija Heinrich Böll
Number of Pages
75
Licence
All rights reserved
Language of publication
bhs
Table of contents
Predgovor.................................................................................................7
O priručniku su rekli.................................................................................9
Nasilje u porodici, u svjetlu novog krivičnog zakona sa posebnim
osvrtom na stanje u Kantonu Sarajevo.....................................................11
Nasilje u porodici....................................................................................13
Nasilje: Odnosi nasilnik - žrtva...............................................................18
Vrste nasilja zlostavljanja u porodici.......................................................18
Točak nasilja...........................................................................................21
Točak nenasilja.......................................................................................22
Nasilnik...................................................................................................23
Žrtva nasilja.............................................................................................23
Krug borbe protiv nasilja.........................................................................28
Nasilje u porodici u Kantonu Sarajevo......................................................29
Uloga i zadaci policije u rasvjetljavanju krivičnih djela
nasilja u porodici.....................................................................................33
Prijavljivanje nasilja u porodici.................................................................33
Razgovor sa žrtvom.................................................................................35
Organizacija MUP-a Kantona Sarajevo i aktivnosti na rasvjetljavanju
KD nasilja u pordici..................................................................................39
Prilozi......................................................................................................43
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo....................................................45
Ustanova «Sigurna kuća»..........................................................................45
Sklonište za djevojke................................................................................46
SOS crvena linija, telefon za žrtve nasilja..................................................47
Službe socijalne zaštite Kantona Sarajevo.................................................48
MUP Kantona Sarajevo, brojevi telefona za prijavljivanje...........................49
Opća deklaracija o ljudskim pravima – izvod.............................................51
Deklaracija UN o eliminaciji nasilja nad ženama........................................53
Konvencija o pravima djeteta....................................................................57
Zakon o zaštiti nasilja u porodici..............................................................64
O autoru...................................................................................................74
Literatura..................................................................................................75