Uticaj otpadnih voda iz rudnika uglja na akumulaciju Modrac

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Centar za ekologiju i energiju
Number of Pages
27
Licence
All rights reserved
Table of contents
UVOD.......... 4
1. NASTANAK I NAMJENA AKUMULACIJE................................................... 4
2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKUMULACIJE............................................ 5
2.1. Morfometrijske karakteristike Akumulacije ...................................... 5
2.2. Hidrološke karakteristike Akumulacije................................               6
3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SLIVNOG PODRUJA AKUMULACIJE ............. 7
3.1. Opi podaci o slivu Akumulacije........................................................ 7
3.2. Hidrološke karakteristike sliva Akumulacije .....................................7
3.3. Zagaivai voda u slivu Akumulacije ................................................... 8
4. KVALITET VODA VODOTOKA U SLIVU AKUMULACIJE I VODA AKUMULACIJE ...................... 8
4.1. Kvalitet voda vodotoka u slivu ......................................................................... 9
4.2. Kvalitet voda Akumulacije ........................................................................ 9
5. OSNOVNI PODACI O ZAGAIVAIMA VODA U SLIVU AKUMULACIJE .................. 10
5.1. Rudnici mrkog uglja RMU''Banovići'' d.d. Banović...................................... 12
5.2. Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o., Živinice ....................................... 14
6. UTICAJ OTPADNIH VODA RUDNIKA NA VODOTOKE U SLIVU AKUMULACIJE I NA
AKUMULACIJU.................................................................................. 16
6.1. Uticaj na vodotoke u slivu Akumulacije .................................... 16
6.2. Uticaj na Akumulaciju .............................................................. 17
7. ZAKONODAVNI OKVIR ................................................................. 20
7.1. Zakon o vodama Federacije BiH ................................................ 20
7.2. Zakon o zaštiti akumulacije Modrac ..........................................21
7.3. Uredba o kategorizaciji vodotoka ..............................................22
7.4. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora u granicama SR BiH ................................. 22
7.5. Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne
recipijente i sisteme javne kanalizacije ..................................................22
7.6. Zakon o upravljanju otpadom .........................................................22
7.7. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama .....................................22
8. ZAKLJUČCI I PREPORUKE ....................................................................23
LITERATURA ..........................................................................................24