Izvještaj o ekonomskim i socijalnim pravima u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
2010
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Number of Pages
186
Licence
All rights reserved
Table of contents

Sadržaj

I. UVOD U IZVJEŠTAJ ..................................................................................................... 5

II. UVOD U EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA U BiH....................... 7

II.1. Uvod u rasprave o ekonomskim i socijalnim pravima...................................... 8

II.2. Opće o BiH..............................................................................................................17

II.2.1. Ustavni okvir u pogledu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava....... 20

II.2.2. Međunarodni dokumenti za zaštitu ekonomskih, socijalnih i

kulturnih prava koje je ratificirala Bosna i Hercegovina.....................24

II.2.3. Državni zakoni o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova...............38

III. PRAVO NA RAD U BIH

(ČLANOVI 6 i 7 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA) ...............................................................41

III.1. Pravo na rad...............................................................................................................42

III.1.1. Prava u vezi sa pravom na rad koja je Bosna i Hercegovina

ratificirala u Evropskoj socijalnoj povelji .............................................47

III.1.2. Opažanja, zaključci i preporuke ostalih UN komiteta u vezi sa

ostvarenjem prava na rad u Bosni i Hercegovini.................................48

III.1.3. Međunarodna organizacija rada (ILO) i Bosna i Hercegovina

u vezi sa ostvarivanjem prava na rad.....................................................59

III.2. Pravo na rad u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine...........................................70

III.3. Implementacija prava na rad u Bosni i Heregovini.............................................81

IV. PRAVO NA UDRUŽIVANJE U SINDIKATE I PRAVO NA ŠTRAJK U BIH

(ČLAN 8 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA) .......................................................................99

IV.1. Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk ............................................100

IV.1.2. Međunarodna organizacija rada (ILO) i Bosna i Hercegovina

u vezi sa ostvarivanjem prava udruživanje u sindikate i štrajk ......... 104

IV.2. Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk u zakonodavstvu

Bosne i Hercegovine................................................................................................108

V. PRAVO NA SOCIJALNU SIGURNOST U BiH

(ČLAN 9 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)............................................................ 117

V.1. Uvod u pravo na socijalnu sigurnost......................................................................117

V.2. Pravo na socijalnu sigurnost u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine...............123

V.2.1. Socijalna zaštita....................................................................................... 126

V.2.2. Penzijsko-invalidsko osiguranje........................................................... 129

V.2.3. Nezaposlenost............................................................................................ 133

4

VI. PRAVO NA ZAŠTITU PORODICE

(ZAŠTITA MATERINSTVA I EKSPLOATACIJE DJECE)

(ČLAN 10 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA).......................................................................... 135

VI.1. Pravo na zaštitu porodice................................................................................. 135

VI.2. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u pogledu prava na

zaštitu porodice ................................................................................................ 136

VI.2.1. Zaštita materinstva.............................................................................. 136

VI.2.2. Zabrana eksploatacije djece................................................................ 142

VII. PRAVO NA ADEKVATAN ŽIVOTNI STANDARD

(ČLAN 11 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)......................................................................... 147

VII.1. Opšte o pravu na adekvatan životni standard.................................................147

VII.1.2. Pravo na adekvatno stanovanje...........................................................148

VII.1.3. Pravo na adekvatnu ishranu............................................................ 152

VII.2. Pravo na adekvatan životni standard u BiH.....................................................153

VII.2.1. Pravo na adekvatno stanovanje....................................................... 157

VII.2.2. Pravo na adekvatnu ishranu u BiH................................................. 161

VIII. PRAVO NA NAJVEĆI MOGUĆI STANDARD ZAŠTITE

FIZIČKOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

(ČLAN 12 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 163

VIII.1. Opšte o pravu na fizičko i mentalno zdravlje........................................... 163

VIII.2. Pravo na zdravlje u BiH...................................................................................166

VIII.2.1. Zdravstvena zaštita..........................................................................166

VIII.2.2. Zdravstveno osiguranje...................................................................168

IX. PRAVO NA OBRAZOVANJE

(ČLANOVI 13 I 14 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 171

IX.1. Pravo na obrazovanje...........................................................................................172

IX.2. Pravne odredbe koje reguliraju obrazovanje............................................... 174

IX.3. Primjena prava na obrazovanje u praksi...................................................... 178

X. KRATKI PREGLED KULTURNIH PRAVA

(ČLAN 15 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,

SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 185

X.1. Opšte o kulturnim pravima............................................................................. 185

X.2. Kulturna prava u Bosni i Hercegovini........................................................... 186