Izvještaj o ekonomskim i socijalnim pravima u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
2010
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Number of Pages
186
Licence
All rights reserved
Table of contents

Sadržaj
I. UVOD U IZVJEŠTAJ ..................................................................................................... 5
II. UVOD U EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA U BiH....................... 7
II.1. Uvod u rasprave o ekonomskim i socijalnim pravima...................................... 8
II.2. Opće o BiH..............................................................................................................17
II.2.1. Ustavni okvir u pogledu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava....... 20
II.2.2. Međunarodni dokumenti za zaštitu ekonomskih, socijalnih i
kulturnih prava koje je ratificirala Bosna i Hercegovina.....................24
II.2.3. Državni zakoni o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova...............38
III. PRAVO NA RAD U BIH
(ČLANOVI 6 i 7 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA) ...............................................................41
III.1. Pravo na rad...............................................................................................................42
III.1.1. Prava u vezi sa pravom na rad koja je Bosna i Hercegovina
ratificirala u Evropskoj socijalnoj povelji .............................................47
III.1.2. Opažanja, zaključci i preporuke ostalih UN komiteta u vezi sa
ostvarenjem prava na rad u Bosni i Hercegovini.................................48
III.1.3. Međunarodna organizacija rada (ILO) i Bosna i Hercegovina
u vezi sa ostvarivanjem prava na rad.....................................................59
III.2. Pravo na rad u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine...........................................70
III.3. Implementacija prava na rad u Bosni i Heregovini.............................................81
IV. PRAVO NA UDRUŽIVANJE U SINDIKATE I PRAVO NA ŠTRAJK U BIH
(ČLAN 8 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA) .......................................................................99
IV.1. Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk ............................................100
IV.1.2. Međunarodna organizacija rada (ILO) i Bosna i Hercegovina
u vezi sa ostvarivanjem prava udruživanje u sindikate i štrajk ......... 104
IV.2. Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk u zakonodavstvu
Bosne i Hercegovine................................................................................................108
V. PRAVO NA SOCIJALNU SIGURNOST U BiH
(ČLAN 9 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)............................................................ 117
V.1. Uvod u pravo na socijalnu sigurnost......................................................................117
V.2. Pravo na socijalnu sigurnost u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine...............123
V.2.1. Socijalna zaštita....................................................................................... 126
V.2.2. Penzijsko-invalidsko osiguranje........................................................... 129
V.2.3. Nezaposlenost............................................................................................ 133
4
VI. PRAVO NA ZAŠTITU PORODICE
(ZAŠTITA MATERINSTVA I EKSPLOATACIJE DJECE)
(ČLAN 10 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA).......................................................................... 135
VI.1. Pravo na zaštitu porodice................................................................................. 135
VI.2. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u pogledu prava na
zaštitu porodice ................................................................................................ 136
VI.2.1. Zaštita materinstva.............................................................................. 136
VI.2.2. Zabrana eksploatacije djece................................................................ 142
VII. PRAVO NA ADEKVATAN ŽIVOTNI STANDARD
(ČLAN 11 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)......................................................................... 147
VII.1. Opšte o pravu na adekvatan životni standard.................................................147
VII.1.2. Pravo na adekvatno stanovanje...........................................................148
VII.1.3. Pravo na adekvatnu ishranu............................................................ 152
VII.2. Pravo na adekvatan životni standard u BiH.....................................................153
VII.2.1. Pravo na adekvatno stanovanje....................................................... 157
VII.2.2. Pravo na adekvatnu ishranu u BiH................................................. 161
VIII. PRAVO NA NAJVEĆI MOGUĆI STANDARD ZAŠTITE
FIZIČKOG I MENTALNOG ZDRAVLJA
(ČLAN 12 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 163
VIII.1. Opšte o pravu na fizičko i mentalno zdravlje........................................... 163
VIII.2. Pravo na zdravlje u BiH...................................................................................166
VIII.2.1. Zdravstvena zaštita..........................................................................166
VIII.2.2. Zdravstveno osiguranje...................................................................168
IX. PRAVO NA OBRAZOVANJE
(ČLANOVI 13 I 14 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 171
IX.1. Pravo na obrazovanje...........................................................................................172
IX.2. Pravne odredbe koje reguliraju obrazovanje............................................... 174
IX.3. Primjena prava na obrazovanje u praksi...................................................... 178
X. KRATKI PREGLED KULTURNIH PRAVA
(ČLAN 15 MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM,
SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA)...................................................................... 185
X.1. Opšte o kulturnim pravima............................................................................. 185
X.2. Kulturna prava u Bosni i Hercegovini........................................................... 186