Jahresbericht "Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina 2014" (b/h/s)

Jahresbericht "Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina 2014" (b/h/s)

Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina 2014
27. Februar 2015 von verschiedene
Zentrum für Menschenrechte der Universität zu Sarajevo
pdf
Erscheinungsort: Sarajevo, BiH
Erscheinungsdatum: Februar 201
Seitenanzahl: 382
Sprache der Veröffentlichung: b/h/s

Inhaltsverzeichnis:

LJUDSKA PRAVA U PRAVNIM PROPISIMA .................................................. 14
1. Ljudska prava u pravnom poretku Bosne i Hercegovine .............................. 14
1.1. Uvod.........................................................................................................14
1.1.1. Ustavne odredbe o ljudskim pravima....................................................... 15
1.1.1. Ustav Bosne i Hercegovine...................................................................... 17
1.1.2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske ........... 20
2. Međunarodno zajamčena ljudska prava i Bosna i Hercegovina.................... 24
2.1. Pravo na djelotvoran pravni lijek za kršenje ljudskih prava..................... 29
2.1.1. Redovni i vanredni pravni lijekovi........................................................... 29
2.2. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ............................................................ 30
2.2.1. Sistem zaštite ljudskih prava .................................................................... 30
2.2.2. Nadležnost................................................................................................ 30
2.2.3. Sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti................... 31
2.2.4. Apelaciona jurisdikcija............................................................................. 32
2.2.5. Proslijeđivanje pitanja od drugih sudova ................................................. 33
2.2.6. Deblokada Parlamentarne skupštine BiH................................................. 34
2.2.7. Neizvršavanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine .................... 34
2.2.8. Rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ................................................ 35
2.2.9. Prednosti i prepreke - Ustavni sud Bosne i Hercegovine ......................... 36
2.2.9.1. Način odlučivanja................................................................................ 36
2.2.10. Izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – ustavni običaj ..... 38
2.3. Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.............. 40
Ljudska prava u BiH 2014.
4
2.3.1. Pregled ..................................................................................................... 40
2.3.2. Rad i funkcionisanje Institucije Ombudsmana......................................... 42
2.3.3. Reprezentativnost i sastav Ombudsmana za ljudska prava BiH............... 44
2.3.4. Institucija Ombudsman- Centralna institucija nadležna za zaštitu od
diskriminacije ......................................................................................................... 46
3. Ograničenja i derogacija ljudskih prava........................................................ 48
3.1. Ograničenja i derogacija po Ustavu Bosne i Hercegovine ....................... 49
3.2. Ograničenja ljudskih prava....................................................................... 49
3.2.1. Izuzeci ...................................................................................................... 50
3.2.2. Posebne restrikcije ................................................................................... 52
3.2.3. Rezerve..................................................................................................... 54
3.2.4. Derogacija ................................................................................................ 55
4. Posebna prava ............................................................................................... 60
4.1. Zabrana diskriminacije.............................................................................60
4.1.1. Opšte ........................................................................................................ 61
4.1.2. Zakon o ravnopravnosti spolova .............................................................. 64
4.1.3. Zakon o zabrani diskriminacije ................................................................ 65
4.2. Pravo na život........................................................................................... 70
4.2.1. Opće ......................................................................................................... 73
4.2.2. Samovoljno lišavanje života..................................................................... 75
4.2.3. Zaštita života pritvorenika i zatvorenika .................................................. 76
4.2.4. Obaveza države da štiti život od rizika po zdravlje i drugih rizika po život
78
4.2.5. Pobačaj..................................................................................................... 79
4.3. Zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili
kažnjavanja............................................................................................................. 82
5
4.3.1. Uvod......................................................................................................... 82
4.3.2. Zabrana zlostavljanja u krivičnom zakonodavstvu .................................. 83
4.3.3. Član 3 EKLJP u kontekstu krivičnog postupka i lišavanja slobode ......... 85
4.3.3.1. Prisilni smještaj osoba sa duševnim smetnjama .................................. 89
4.3.3.2. Non-refoulment i zaštita stranaca od zlostavljanja.............................. 91
4.3.4. Upotreba prinude od strane policije ......................................................... 93
4.3.5. Član 3 EKLJP u u slučajevima nestalih osoba ......................................... 95
4.4. Zabrana ropstva i prinudnog rada............................................................. 97
4.4.1. Opća razmatranja ..................................................................................... 98
4.4.2. Trgovina ljudskim bićima i krijumčarenje ljudi....................................... 99
4.4.2.1. Trgovina ljudima ................................................................................. 99
4.4.2.2. Trgovina ljudskim organima ............................................................. 101
4.4.2.3. Krijumčarenje ljudi............................................................................ 101
4.4.3. Zaštita i obeštećenje žrtava .................................................................... 102
4.4.3.1. Zaštita žrtava ..................................................................................... 102
4.4.3.2. Oduzimanje koristi stečene kriminalnim radnjama i obeštećenje žrtava.
...........................................................................................................102
4.4.4. Prinudni rad............................................................................................ 104
4.5. Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti i postupanje sa licima lišenim
slobode ................................................................................................................ 105
4.5.1. Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti...................................................... 107
4.5.1.1. Zabrana samovoljnog hapšenja i lišavanja slobode........................... 108
4.5.1.2. Prepostavka u korist slobode i pritvor ............................................... 112
4.5.1.3. Osnovi za određivanje pritvora ......................................................... 113
4.5.1.4. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišavanja slobode ........... 116
4.6. Pravo na pravično suđenje...................................................................... 117
Ljudska prava u BiH 2014.
6
4.6.1. Sudski sistem.......................................................................................... 120
4.6.2. Nezavisnost i nepristrasnost sudova....................................................... 122
4.6.2.1. Izbor sudija........................................................................................ 122
4.6.2.2. Stalnost sudijske funkcije.................................................................. 124
4.6.2.3. Prestanak sudijske funkcije ............................................................... 125
4.6.2.4. Princip nepremjestivosti .................................................................... 125
4.6.2.5. Izuzeće............................................................................................... 125
4.6.2.6. Kontrola i zaštita ............................................................................... 127
4.6.2.7. Nespojivost........................................................................................ 128
4.6.2.8. Pravo na slučajnu dodjelu predmeta.................................................. 129
4.6.3. Pravičnost postupka ............................................................................... 129
4.6.4. Suđenje u razumnom roku...................................................................... 133
4.6.5. Javnost glavnog pretresa i rasprave i javnost presude............................ 135
4.6.6. Garancije optuženima za krivična dela .................................................. 137
4.6.6.1. Pretpostavka nevinosti....................................................................... 139
4.6.6.3. Dovoljno vremena i mogućnosti za pripremu odbrane...................... 141
4.6.6.4. Zabrana suđenja u odsustvu i pravo na odbranu................................ 142
4.6.6.5. Pravo na pozivanje i ispitivanje svjedoka.......................................... 145
4.6.6.6. Pravo na prevodioca .......................................................................... 148
4.6.6.7. Zabrana samooptuživanja.................................................................. 149
4.6.6.8. Pravo na žalbu ................................................................................... 150
4.6.6.9. Pravo na odštetu ................................................................................ 151
4.6.6.10. Ne bis in idem ................................................................................... 151
4.6.6.11. Presuda Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine i njen
utjecaj na pravosude u BiH................................................................................... 152
7
4.7. Pravo na zaštitu privatnog života, porodice, stana i prepiske................. 154
4.7.1. Ustavne odredbe..................................................................................... 155
4.7.2. Pravo na privatnost................................................................................. 156
4.7.2.1. Fizički i moralni integritet ličnosti .................................................... 157
4.7.2.2. Prikupljanje i pohranjivanje informacija koje traži država i pristup
informacijama....................................................................................................... 158
4.7.2.3. Pristup informacijama o nestalim osobama....................................... 163
4.7.2.4. Spolno opredjeljenje i pravo na privatnost ........................................ 164
4.7.2.5. Pravo na ime...................................................................................... 165
4.7.2.6. Zaštita ličnih podataka....................................................................... 166
4.7.3. Pravo na porodični život ........................................................................ 167
4.7.3.1. Vršenje roditeljskog prava................................................................. 167
4.7.3.2. Davanje djeteta na usvajanje ............................................................. 168
4.7.3.3. Starateljstvo....................................................................................... 169
4.7.3.4. Pravo na poštivanje doma.................................................................. 170
4.7.3.5. Zaštita doma ...................................................................................... 171
4.7.3.6. Zaštita od smetnji .............................................................................. 172
4.7.3.7. Zaštita od smetnji u čovjekovoj okolini ............................................ 172
4.7.3.8. Pretresi............................................................................................... 173
4.7.4. Pravo na poštivanje prepiske.................................................................. 174
4.8. Pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti................................... 176
4.8.1. Opća razmatranja ................................................................................... 177
4.8.1.1. Ustavni okvir ..................................................................................... 177
4.8.1.2. Zakonski okvir................................................................................... 179
4.8.2. Odvojenost crkve od države................................................................... 179
Ljudska prava u BiH 2014.
8
4.8.3. Vjersko organizovanje i ravnopravnost vjerskih zajednica.................... 183
4.8.4. Vjerska nastava ...................................................................................... 186
4.8.5. Pravo na prigovor savjesti ...................................................................... 187
4.8.6. Restitucija imovine vjerskih organizacija .............................................. 189
4.9. Sloboda izražavanja ............................................................................... 190
4.9.1. Ustavne odredbe..................................................................................... 191
4.9.2. Opća razmatranja ................................................................................... 192
4.9.3. Osnivanje i rad elektronskih medija....................................................... 195
4.9.3.1. Dozvola i postupak izdavanja dozvola za emitiranje programa ........ 197
4.9.4. Odredbe krivičnih zakona ...................................................................... 198
4.9.4.1. Zaštita teritorijalnog integriteta ......................................................... 199
4.9.4.2. Sprečavanja objavljivanja informacija primljenih u tajnosti ............. 199
4.9.4.3. Održavanja autoriteta i nepristrasnosti suda...................................... 199
4.9.5. Zabrana propagiranja rata i pozivanja na nacionalnu, rasnu ili vjersku
mržnju ................................................................................................................ 200
4.10. Pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobode udruživanja................... 204
4.10.1. Opća razmatranja............................................................................... 205
4.10.2. Ograničenja slobode okupljanja ........................................................ 211
4.10.2.1. Političko i sindikalno organizovanje i djelovanje i pravo na štrajk ... 214
4.10.3. Zabrana javnog skupa........................................................................ 220
4.10.4. Obaveza osiguravanja efektivnog uživanja prava na slobodu okupljanja
...........................................................................................................223
4.10.5. Sloboda udruživanja .......................................................................... 225
4.10.5.1. Osnivanje i registracija udruženja/fondacije ..................................... 227
4.10.5.2. Radni odnosi i privredne djelatnosti udruženja/fondacije ................. 229
4.10.5.3. Udruženja/fondacije od javnog interesa i vršenje javnih ovlaštenja.. 231
9
4.10.5.4. Nadzor nad radom udruženja/fondacije............................................. 232
4.10.5.5. Prestanak rada udruženja/fondacije ................................................... 233
4.10.5.6. Specifičnosti koje se odnose na djelovanje fondacija........................ 236
4.10.6. Učešće javnosti u donošenju odluka javne uprave ............................ 237
4.10.6.1. Informisanje ...................................................................................... 238
4.10.6.2. Konsultacije....................................................................................... 238
4.10.6.3. Dijalog............................................................................................... 239
4.10.6.4. Partnerstvo......................................................................................... 240
4.11. Pravo na mirno uživanje imovine........................................................... 242
4.11.1. Opća razmatranja............................................................................... 242
4.11.2. Ekspropriacija.................................................................................... 244
4.11.3. Povrat bespravno oduzete imovine i obeštećenje ranijih vlasnika..... 246
4.11.4. Utvrđivanje, raspodjela i upravljanje imovinom Bosne i Hercegovine
...........................................................................................................249
4.11.5. Stanarsko pravo ................................................................................. 252
4.11.6. Stara devizna štednja ......................................................................... 255
4.12. Prava nacionalnih manjina ..................................................................... 259
4.12.1. Opća razmatranja............................................................................... 260
4.12.2. Definicija nacionalne manjine........................................................... 263
4.12.3. Pravo na očuvanje nacionalnog, kulturnog i drugog identiteta manjina..
...........................................................................................................265
4.12.4. Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i zabrana diskriminacije na
osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini............................................................... 265
4.12.5. Zaštita manjina od progona i mržnje ................................................. 267
4.12.6. Pravo na informiranje (javno obavještavanje) na manjinskom jeziku269
Ljudska prava u BiH 2014.
10
4.12.7. Sloboda upotrebe jezika i pisma, korištenje imena i toponima na
maternjem jeziku i pravo na upotrebu simbola nacionalnih manjina na javnim
mjestima ........................................................................................................... 270
4.12.8. Pravo na obrazovanje na jeziku manjina ........................................... 270
4.12.9. Pravo na učešće u javnom i političkom životu .................................. 272
4.12.9.1. Vijeća nacionalnih manjina ............................................................... 276
4.13. Politička prava........................................................................................ 278
4.13.1. Opća razmatranja............................................................................... 279
4.13.2. Ograničenja u obavljanju javne funkcije ........................................... 281
4.13.3. Političke stranke ................................................................................ 284
4.13.4. Aktivno i pasivno biračko pravo ....................................................... 288
4.13.5. Izborni postupak ................................................................................ 290
4.13.5.1. Organi za provođenje izbora ............................................................. 290
4.13.5.1.1. Sastav Centralne izborne komisije................................................ 291
4.13.5.1.2. Nadležnosti Centralne izborne komisije ....................................... 292
4.13.5.1.3. Općinska izborna komisija ........................................................... 293
4.13.5.3. Poništenje izbora ............................................................................... 294
4.13.6. Pravna zaštita..................................................................................... 295
4.13.6.1. Prigovor............................................................................................. 295
4.13.6.2. Sankcije ............................................................................................. 296
4.13.6.3. Nadležnost Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine.............. 297
4.13.6.4. Krivičnopravna zaštita....................................................................... 297
4.14. Posebna zaštita porodice i djeteta........................................................... 298
4.14.1. Ustavne odredbe................................................................................ 299
4.14.2. Značenje pojma "porodica" ............................................................... 299
4.14.3. Posebna zaštita porodice.................................................................... 300
11
4.14.4. Brak................................................................................................... 301
4.14.5. Posebna zaštita djeteta....................................................................... 302
4.14.5.1. Opća razmatranja............................................................................... 302
4.14.5.2. Zaštita maloljetnika u krivičnom pravu i postupku. .......................... 305
4.14.5.3. Nasilje nad djecom. ........................................................................... 306
4.14.5.4. Djeca sa posebnim potrebama. .......................................................... 307
4.15. Državljanstvo ......................................................................................... 307
4.15.1. Opća razmatranja............................................................................... 308
4.15.2. Stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine.................................... 309
4.15.3. Prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine................................... 310
4.16. Sloboda kretanja..................................................................................... 311
4.16.1. Azil.................................................................................................... 313
4.16.1.1. Ustavni okvir ..................................................................................... 313
4.16.1.2. Zakonski okvir................................................................................... 314
5. Ekonomska i socijalna prava ...................................................................... 319
5.1. Opšte...................................................................................................... 319
5.2. Pravo na rad ........................................................................................... 321
5.2.1. Zakonski okvir u vezi sa pravom na rad................................................. 322
5.3. Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk................................. 334
5.3.1. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u pogledu prava na udruživanje u
sindikate i prava na štrajk ..................................................................................... 336
5.4. Pravo na socijalnu sigurnost................................................................... 343
5.4.1. Pravo na socijalnu sigurnost u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine..... 345
5.4.1.1. Socijalna zaštita................................................................................. 348
5.4.1.2. Penzijsko-invalidsko osiguranje........................................................ 351
Ljudska prava u BiH 2014.
12
5.4.1.3. Nezaposlenost.................................................................................... 354
5.5. Pravo na zaštitu porodice (zaštita materinstva i eksploatacija djece)..... 355
5.5.1. Pravo na zaštitu porodice ....................................................................... 356
5.5.2. Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u pogledu prava na zaštitu porodice .
................................................................................................................356
5.5.2.1. Zaštita materinstva ............................................................................ 356
5.5.2.2. Zabrana eksploatacije djece............................................................... 360
5.6. Pravo na adekvatan životni standard...................................................... 361
5.6.1. Opšte o pravu na adekvatan životni standard......................................... 362
5.6.2. Pravo na adekvatno stanovanje .............................................................. 362
5.6.3. Pravo na adekvatnu ishranu.................................................................... 363
5.7. Pravo na adekvatan životni standard u BiH ........................................... 364
5.7.1. Pravo na adekvatno stanovanje .............................................................. 366
5.7.2. Pravo na adekvatnu ishranu u BiH......................................................... 368
5.8. Pravo na najveći mogući standard zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja370
5.8.1. Opšte o pravu na fizičko i mentalno zdravlje......................................... 370
5.8.2. Pravo na zdravlje u BiH ......................................................................... 371
5.8.2.1. Zdravstvena zaštita ............................................................................ 372
5.8.2.2. Zdravstveno osiguranje ..................................................................... 374
5.9. Pravo na obrazovanje ............................................................................. 375
5.9.1. Pravo na obrazovanje ............................................................................. 376
5.9.2. Pravo na obrazovanje u BiH................................................................... 376
5.9.3. Primjena prava na obrazovanje u praksi................................................. 379