Auswirkungen von Abwässern aus dem Kohlebergwerk auf den Stausee Modrac

Auswirkungen von Abwässern aus dem Kohlebergwerk auf den Stausee Modrac

Uticaj otpadnih voda iz rudnika uglja na akumulaciju Modrac
13. Dezember 2013
Fondacija Heinrich Böll, Centar za ekologiju i energiju
pdf
Erscheinungsort: Tuzla
Erscheinungsdatum: 2013
Seitenanzahl: 27

Sprache: b/h/s

Inhaltsverzeichnis:

UVOD.......... 4
1. NASTANAK I NAMJENA AKUMULACIJE................................................... 4
2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKUMULACIJE............................................ 5
2.1. Morfometrijske karakteristike Akumulacije ...................................... 5
2.2. Hidrološke karakteristike Akumulacije................................               6
3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SLIVNOG PODRUJA AKUMULACIJE ............. 7
3.1. Opi podaci o slivu Akumulacije........................................................ 7
3.2. Hidrološke karakteristike sliva Akumulacije .....................................7
3.3. Zagaivai voda u slivu Akumulacije ................................................... 8
4. KVALITET VODA VODOTOKA U SLIVU AKUMULACIJE I VODA AKUMULACIJE ...................... 8
4.1. Kvalitet voda vodotoka u slivu ......................................................................... 9
4.2. Kvalitet voda Akumulacije ........................................................................ 9
5. OSNOVNI PODACI O ZAGAIVAIMA VODA U SLIVU AKUMULACIJE .................. 10
5.1. Rudnici mrkog uglja RMU''Banovići'' d.d. Banović...................................... 12
5.2. Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o., Živinice ....................................... 14
6. UTICAJ OTPADNIH VODA RUDNIKA NA VODOTOKE U SLIVU AKUMULACIJE I NA
AKUMULACIJU.................................................................................. 16
6.1. Uticaj na vodotoke u slivu Akumulacije .................................... 16
6.2. Uticaj na Akumulaciju .............................................................. 17
7. ZAKONODAVNI OKVIR ................................................................. 20
7.1. Zakon o vodama Federacije BiH ................................................ 20
7.2. Zakon o zaštiti akumulacije Modrac ..........................................21
7.3. Uredba o kategorizaciji vodotoka ..............................................22
7.4. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora u granicama SR BiH ................................. 22
7.5. Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne
recipijente i sisteme javne kanalizacije ..................................................22
7.6. Zakon o upravljanju otpadom .........................................................22
7.7. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama .....................................22
8. ZAKLJUČCI I PREPORUKE ....................................................................23
LITERATURA ..........................................................................................24